Dr. Michael Woll: Zackern an der Tradition. Celans Hölderlinlektüren

Michael Woll: Zackern an der Tradition. Celans Hölderlinlektüren • 21. März 2023 • 20.15 Uhr • Spiegelsaal • Kurhaus Baden-Baden